POLITYKA PRYWATNOŚCI SERENI

 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 

1.      Sereni: administrator danych osobowych

 

Sereni Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, (dokumentacja spółki jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000988725, REGON 52301505700000, NIP 7011104014, o kapitale zakładowym 5 000,00 PLN), dalej: „Sereni” lub „Administrator”. jest administratorem Pani / Pana danych osobowych.

 

 

2.      Podmioty danych

 

Sereni przetwarza dane osobowe następujących podmiotów: osób korzystających ze strony internetowej Administratora, kontrahentów i reprezentantów kontrahentów Sereni, osób kontaktujących się z Sereni, pracowników, zleceniobiorców, wykonawców Administratora oraz kandydatów do pracy.

 

3.      Kategorie danych

 

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują:

a.      dane osobowe kontrahentów oraz osób fizycznych reprezentujących kontrahentów Administratora: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcja, adresy służbowej poczty elektronicznej, firma, NIP;

b.      dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej Sereni („Strona Sereni”), tj. dane zawarte w formularzu kontaktowym, jeżeli osoba odwiedzająca Stronę Sereni z niego skorzysta: adres IP komputera, imię, nazwisko, firma, adres e-mail oraz jakiekolwiek dane, jakie podmiot kontaktujący się z Administratorem zawrze w wiadomości do Administratora;

c.      dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy na Stronie Sereni lub drogą mailową: imię i nazwisko, firmę, adres e-mail oraz jakiekolwiek dane, jakie podmiot kontaktujący się z Administratorem zawrze w wiadomości do Administratora;

d.      dane osobowe kandydatów do pracy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz jakiekolwiek dane zamieszczone przez kandydata w zgłoszeniu rekrutacyjnym;

e.      dane osobowe pracowników, zleceniobiorców i wykonawców Sereni;

f.       jeżeli to niezbędne dla realizacji zapytania klienta: dane osobowe osób kontaktujących się telefonicznie z Administratorem: imię i nazwisko, nazwa klienta/NIP/firma, nr telefonu, adres e-mail.

 

 

4.      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a.      zawarcia i realizacji umów z Administratorem;

b.      składania osobom zainteresowanym indywidualnych ofert;

c.      wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych;

d.      marketingowych;

e.      realizacji promocji organizowanych przez Administratora;

f.       prowadzenia rekrutacji;

g.      kontaktu z osobami kierującymi zapytania lub wiadomości do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub drogą mailową albo w formie telefonicznej;

h.      bieżącej obsługi klientów.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:

 

a.      zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wysłania formularza na https://sereni.pl/kontakt/ w celu wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem kanałów wskazanych w formularzu kontaktowym, a także w celu odpowiedzi na zapytanie wysłane przy użyciu formularza;

b.      zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

c.      niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy z kontrahentami i klientami Sereni, a także niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku negocjowania i zawierania umów z klientami lub potencjalnymi klientami Sereni;

d.      obowiązek prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego i przechowywania ich w dokumentacji księgowej;

e.      prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

f.       prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu programów promocyjnych organizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5.      Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Sereni lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sereni usługi z zakresu outsourcingu procesów księgowych, audytorom, doradcom prawnym lub podatkowym oraz dostawcom usług IT.

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

6.      Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

a.      okres realizacji umowy zawartej z klientem oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń; albo

b.      okres realizacji umowy zawartej z kontrahentem; albo

c.      okres wynikający z właściwych przepisów prawa; albo

d.      okres obowiązywania programów promocyjnych Administratora; albo

e.      w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych do momentu wycofania zgody; albo

f.       okres trwania rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy,

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

7.      Zabezpieczenia

 

Administrator podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są dostępne tylko dla osób, które potrzebują ich do celów i zadań opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. pracownicy działu kadr, administratorzy systemów informatycznych). Wszystkie te osoby są zobowiązane do traktowania danych osobowych w sposób poufny i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Dane są nam przekazywane w formie niezaszyfrowanej, za pomocą otwartej, transgranicznej sieci dostępnej dla każdego. Jednakże Administrator wdrożył środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem oraz zapewnienia autentyczności strony internetowej, integralności danych oraz poufności danych przekazywanych za pośrednictwem sieci wewnętrznej Administratora.

8.      Zasady gromadzenia danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do: zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, komunikacji z administratorem przy użyciu formularza, udziału w programach promocyjnych oraz udziału w procesie rekrutacyjnym.

9.      Źródło pochodzenia danych osobowych

 

Źródło pochodzenia danych osobowych osób, których dane dotyczą, lub kontrahentów Administratora:

a.      kontrahenci Administratora,

b.      klienci Administratora

c.      osoby korzystające ze Strony Sereni,

d.      osoby kontaktujące się z Administratorem,

e.      kandydaci do pracy,

f.       pracownicy, współpracownicy, wykonawcy, zleceniobiorcy.

Źródłem pochodzenia danych osobowych reprezentantów kontrahentów są kontrahenci Administratora.

10.   Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG), w tym w związku z korzystaniem oprogramowania, którego serwery znajdują się poza EOG. W takich przypadkach Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, zawartymi m.in. w art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

 

11.   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw:

a.      prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,

b.      prawa do sprostowania swoich danych osobowych,

c.      prawa do usunięcia swoich danych osobowych,

d.      prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e.      prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,

f.       prawa do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub umowy,

g.      prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,

h.      prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w oparciu o Państwa dane osobowe.

13.   Kontakt z Administratorem

 

Kontakt z Administratorem mogą Państwo nawiązać poprzez:

a.      wiadomość e-mail na adres: rodo@sereni.pl

b.      wysyłając list na adres siedziby Administratora.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

14.   Pliki cookie

Strony internetowe Administratora używają również plików cookies do śledzenia sposobu korzystania ze strony. Pliki cookies to małe pliki danych, które portal internetowy pozostawia na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas wizyty na danej stronie. Za pomocą plików cookies witryna może „zapamiętywać” niektóre dane wejściowe i ustawienia (np. login, język, wielkość czcionki i inne preferencje) na pewien okres, a użytkownik nie musi ponownie wprowadzać tych parametrów podczas ponownej wizyty lub korzystania z portalu.

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies).

Cookies „analityczne”

Administrator wykorzystuje tzw. cookies analityczne, w celu poprawy jakości usług na stronach internetowych. W  związku z tym Administrator oraz inne podmioty, świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika, do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania stron internetowych.

Cookies „marketingowe”

Administrator oraz jego zaufani partnerzy, wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

15.   Zarządzanie ustawieniami cookies

Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać ze stron internetowych.

Analityczne oraz marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez wyrażenie zgody.

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych oraz marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Zaakceptuj wszystkie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych oraz marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych lub marketingowych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj ustawieniami cookie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację użytkownik chce wyrazić zgodę. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki.

W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika lub zaprzestaje ich przetwarzania.